Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE FIRMY "ARUS":
Właściciel sklepu:

ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA
ul.Partyzantów 35
32-440 Sułkowice
NIP 6812064996
Regon 365735227
KRS 0000643856

 

email : sklep@arus.pl
Kontakt w sprawie zakupów / zamówień   : Karolina  +48  660 691 230 
 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ARUS.PL

wersja obowiązująca od dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego arus.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej i państw EOG.
 2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy arus.pl jest Ryszard Chrobak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ryszard Chrobak – FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „ARUŚ”, zarejestrowaną w CEIDG pod adresem:
  32-440 Sułkowice, ul. Partyzantów 35, NIP 681-100-37-68, REGON 356254236,
  e-mail: sklep@arus.pl, tel: +48 660 691 230.
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu stosownie do jego przeznaczenia.
 4. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 5. Regulamin zawiera zapisy dotyczące następujących zagadnień:
 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
 2. Rejestracja i logowanie.
 3. Składanie i realizacja zamówień.
 4. Płatności.
 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 6. Rękojmia i gwarancja.
 7. Przetwarzanie danych osobowych.
 8. Ochrona praw autorskich.
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 10. Postanowienia końcowe.

 

II Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sprzedawca – Ryszard Chrobak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ryszard Chrobak – FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „ARUŚ”, zarejestrowaną w CEIDG pod adresem: 32-440 Sułkowice, ul. Partyzantów 35, NIP 681-100-37-68, REGON 356254236, e-mail: sklep@arus.pl, tel: +48 660 691 230.
 2. Sklep – system teleinformatyczny w formie sklepu internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem arus.pl.
 3. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017.459) zapoznająca się z treścią informacji opublikowanych na stroni internetowej Sklepu, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, t.j., konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017.459).
 5. Towar – mienie kupowane przez Klienta od Sprzedawcy przy wykorzystaniu treści przestawionych na stronie internetowej Sklepu.
 6. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w Sklepie, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 7. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sklep na rzecz Klientów, polegająca na przesyłaniu drogą mailową informacji o bieżącej działalności Właściciela, w tym aktualnych promocjach na Towary, realizowana po dobrowolnym podaniu przez Klienta adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Umowa sprzedaży – dwustronna czynność prawna, w której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 10. Umowa z zastrzeżeniem własności – Umowa sprzedaży, w której własność Towaru przysługuje Sprzedawcy, aż do uiszczenia całej ceny przez Klienta.
 11. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Towarów.

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (komputer),
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową MS Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 (lub zamiennik), akceptującą pliki typu „cookie”,
  3. dostęp do sieci Internet,
  4. czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach „cookies”, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki „cookies” służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a przeglądarką internetową używaną przez Klienta, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji danego Klienta. Klient decyduje o stosowaniu plików „cookies”. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta (zalecane), który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików „cookies” może negatywnie wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem arus.pl stanowiącej integralną część Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, a wynikające z niedostosowania się do powyższych wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu.

 

 IV. Rejestracja i logowanie.

 1. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji w Sklepie podając: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz utworzone hasło dostępowe. Klient ma również możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić na stronie Sklepu poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu;
  2. wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do Konta Klienta osobom trzecim.
 7. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  3. udziału w promocjach i konkursach;
  4. zamówienia Produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana przesyłka;
  5. zmiany swoich danych;
  6. sprawdzenia statusu złożonego zamówienia;
  7. całkowitego usunięcia swojego konta.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do Konta Klienta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu

 

V. Realizacja zamówień.

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Zamieszczenie na witrynie Sklepu informacji dotyczących określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert kupna.
 3. Klient może zamówić Towar w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem Konta Klienta (wymagana rejestracja),
  2. za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu,
  3. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@arus.pl,
  4. telefonicznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Sklepu (dni robocze, od 9:00 do 17:00), pod nr tel.: +48 660-691-230.
  5. osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 1. Zamówienie złożone przez Klienta jest oświadczeniem woli zawarcia umowy kupna Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę i przy uwzględnieniu podanych kosztów dostawy (wstępna oferta kupna).
 2. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego Towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i całkowity koszt dostawy.
 3. W potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Sklep znajduje się link „Potwierdź zamówienie”. Klient składa oświadczenie o akceptacji warunków Umowy sprzedaży po przez kliknięcie w link „Potwierdź zamówienie” (ostateczna oferta kupna).
 4. Jeżeli proponowana treść Umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej Umowy sprzedaży. Regulację pkt. 6 powyżej stosuję się odpowiednio.
 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail (przyjęcie ostatecznej oferty kupna). Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
 6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób
 1. wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do „koszyka”,
 2. podanie uzupełnienie: formularza rejestracyjnego, formularza logowania (jeśli zostało już założone Konto Klienta) lub formularza dostawy (zakup bez rejestracji),
 3. wybór formy dostawy i płatności,
 4. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 5. wysłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail Klienta,
 6. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub zostanie dokonane telefonicznie.
 1. W przypadku składania zamówienia mailowo, telefonicznie lub osobiście regulacje pkt. 10 powyżej stosuje się odpowiednio. We wskazanych wypadkach Klient ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się do podania pełnych i prawdziwych danych.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
 2. opis Towaru,
 3. jednostkową i łączną cenę wszystkich zamówionych Towarów,
 4. cenę zamówienia = cenę łączną Towarów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy,
 5. formę dostawy –  w tym termin w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji,
 6. sposób płatności,
 7. informację o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
 8. informację o prawie do rękojmi,
 9. w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od Umowy sprzedaży

14. Sklep dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów w siedzibie firmy.

 

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar w następujących formach:
  1. przelewem na wskazane przez Sklep rachunek bankowy,
  2. za pobraniem,
  3. za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
 2. W tytule przelewu Klient podaje nr zamówienia wraz z datą zakupu.
 3. Sklep wystawia fakturę VAT po podaniu danych przez Klienta.
 4. Wybór przez Klienta sposobu dokonania zapłaty za pobraniem równoznaczny jest z zawarciem Umowy z zastrzeżeniem własności

 

 VII. Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie podawane są w złotówkach i zawierają podatki i opłaty. Cena Towaru przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych Towarów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o wszelkich dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena Towaru podana na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VIII. Dostawa

 1. Klient składając zamówienie może wybrać jedną z poniższych form dostawy oraz płatności:
  1. odbiór osobisty,
  2. Poczta Polska – paczka ekonomiczna (przelew),
  3. Kurier (przelew),
  4. Poczta Polska – paczka priorytetowa (przelew),
  5. Poczta Polska – paczka ekonomiczna (za pobraniem),
  6. Poczta Polska – paczka priorytetowa (za pobraniem),
  7. Kurier (za pobraniem).
 2. Sklep wysyła towar najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Towar zostanie dostarczony maksymalnie do 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny
 3. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo, wedle własnego wyboru, wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin, po upływie którego będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy albo odstąpić od Umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu.
 4.  Paczki wysyłane przez Sklep,  składają się głównie z wielu elementów które wchodzą w jeden lub kilka zakupionych Towarów. W tym celu aby uniknąć wszelkich problemów z tym związanych Towary pakowane do wysyłki są dokładnie i ściśle sprawdzane przez dwie osoby za to odpowiedzialne, a każda czynność jest monitorowana do zakończenia tej pracy. W związku z powyższym, po otrzymaniu przesyłki prosimy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość i w razie jakichkolwiek braków zgłosić ten fakt  Sprzedawcy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.
 5. Jeżeli przesyłka kurierska nie dochodzi po sześciu dniach, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu sprawdzenia przez Sprzedawcę przyczyny opóźnienia.
 6. Zasady dostawy towaru o wadze przewyższającej 31.5 kg powinny zostać ustalone w sposób indywidualny.
 7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 8. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 9. Kupujący w momencie odbioru przesyłki winien sprawdzić  Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 10. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 11. Nieodebranie przez Klienta Towaru zamówionego uprzednio w Sklepie, bądź odmowa jego odebrania, nie stanowią dorozumianego odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie skutkują również samoczynnym rozwiązaniem Umowy sprzedaży.
 12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11 powyżej, Sprzedawca może wedle swojego wyboru:
  1. wezwać Klienta w formie pisemnej lub elektronicznie na wskazany przez niego adres e-mailowy do wykonania Umowy sprzedaży z zakreśleniem odpowiedniego terminu wraz z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu odstąpi od Umowy sprzedaży;
  2. odstąpić od Umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia drogą mailową lub pisemnie.

 13 .W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży:

  1. w przypadku zapłaty ceny z góry – Sklep dokona zwrotu ceny
  2. w przypadku zakupu za pobraniem - Klient nie ma obowiązku uiszczenia ceny.

14. We wskazanym wypadku Umowa sprzedaży zostaje uznana za niezawartą.

15. W przypadku wskazanym w pkt 13 powyżej, Sprzedawca może domagać się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy sprzedaży – to jest w szczególności pokrycia następujących kosztów:

 1. przesłania towaru do Klienta,
 2. przesyłki zwrotnej,
 3. kosztów związanych z zapłatą lub zwrotem ceny (dodatkowa opłata z tytułu przesyłki „za pobraniem”, prowizje bankowe, itp.),
 4. kosztów administracyjnych związanych z: anulowaniem zamówienia, sprawdzeniem zwróconej przesyłki, uwzględnieniem zwrotu w księgach podatkowych sklepu, oraz przepakowaniem Towaru – zawierających się w karze umownej wynoszącej 15 zł (piętnaście złotych), naliczanej od każdej nieodebranej przesyłki; kara umowna nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności nie wyłącza obowiązku pokrycia pozostałych kosztów wskazanych w niniejszym punkcie,
 5. innych kosztów związanych z niewykonaniem zobowiązania przez Klienta, które zostały poniesione przez Sprzedawcę.

16. W razie braku odbioru towaru zamówionego przez Klienta nie dokonującego zakupu Towaru jako Konsument, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości brutto nieodebranego zamówienia (cena + koszty dostawy), nie niższej jednak niż 60 zł (sześćdziesiąt złotych). Sprzedawca może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. Postanowienia pkt 14 powyżej stosuje się odpowiednio.

17 .W razie konieczności zwrotu Klientowi wpłaconych przez niego środków, Sprzedawca będzie uprawniony do potrącenia z wypłacanej kwoty wszelkich należnych mu kosztów, naliczonych zgodnie z powyższymi zapisami.

 

IX. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego działu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/Towar przed jego upływem na adres: Firma Produkcyjno- Handlowa „Aruś” Ryszard Chrobak, 32-440 Sułkowice, ul. Partyzantów 35, telefon +48 660 691 230, adres email: sklep@arus.pl.
 3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od Umowy sprzedaży również poprzez odesłanie Towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału. Jednak nie odebranie Towaru w zakreślonym terminie, nie będzie poczytywane za odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Zakupiony Towar Klient zwraca na swój koszt na poniższy adres:  Firma  Produkcyjno- Handlowa „Aruś” Ryszard Chrobak, 32-440 Sułkowice, ul. Partyzantów 35.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument.
 8. Koszty przesłania Towaru do Klienta są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy (Poczta Polska – paczka ekonomiczna przy płatności przelewem), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Sklep dokona zwrotu zapłaconych przez Konsumenta środków w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w każdej wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, to jest rzecz niepowtarzalna i produkowana według indywidualnych życzeń i wytycznych konsumenta, jak również  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX .Rękojmia oraz prawa Konsumenta

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 2. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił niezgodność Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia Towaru, to wada Towaru istniała już w chwili jego wydania.
 3. Sprzedawca może uchylić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w okresie 12 miesięcy od doręczenia Towaru, jeżeli wykaże, że wada jest wynikiem nieprawidłowego zachowania Konsumenta, który spowodował jej powstanie.
 4. Po upływie 12 miesięcy od doręczenia Towaru, Konsument korzystając z przysługującej mu rękojmi, obowiązany jest wykazać, że wada istniała w Towarze w momencie jego zakupu.
 5. W przypadku sprzedaży Towarów używanych (np. naprawionych po odstąpieniu innego Klienta od umowy) Sprzedawca skraca okres swojej odpowiedzialności do jednego roku, licząc od dnia wydania Towaru. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Konsumenta o tych okolicznościach przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się, jeżeli Klientem jest Konsument.
 7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień składanych przez producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent – jeżeli nie znał tych zapewnień, ani – oceniając rozsądnie – nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo też gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z Umową sprzedaży powinna może być złożona w szczególności poprzez:
  1. wysłanie wiadomość email na adres: sklep@arus.pl,
  2. listownie na adres: Firma  Produkcyjno-Handlowa „Aruś” Ryszard Chrobak, 32-440 Sułkowice, ul. Partyzantów 35,
  3. telefonicznie pod nr tel. +48 660 691 230.
 9. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 10. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 11. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 10 powyżej, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny, bądź też od Umowy sprzedaży odstąpić. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 13. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 14. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
 15. Przykładowy formularz reklamacyjny stanowi załącznik do Regulaminu i jest zamieszczony na stronie Sklepu oraz jest dołączany jest do każdej wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 16. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 17. W przypadku Klienta nie dokonującego zakupu Towaru w charakterze Konsumenta, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w największym zakresie dopuszczalnym przez normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

X. Gwarancja

 1. Do sprzedawanego Towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 1. Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie: łóżeczka, krzesełka oraz komody dostępne na stronie Sklepu.
 2. Gwarancją sprzedawcy objęte są wszelkie wady Towaru, które powstały mimo prawidłowego użytkowania.
 3. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient powinien przedstawić ważną kartę gwarancyjną.
 4. Korzystanie z gwarancji nie wyklucza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru  z umową. (rękojmia)

 

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi zostały określone w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

XII. Ochrona praw autorskich

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści opublikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym w szczególności: identyfikacja graficzna Sprzedawcy, fotografie i opisy Towarów, oprawa graficzna strony, materiały marketingowe, stanowią „utwory” w rozumieniu  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), zwane dalej łącznie „Utworami”, należą do Sprzedawcy.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Utworów podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.). Żaden z Utworów w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Sprzedawcy. Każde użycie lub wykorzystanie Utworów w całości lub w części bez zgody Sprzedawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną, jak i karną.
 3. Sprzedawca udzielając zgody na wykorzystanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala w szczególności wysokość opłaty licencyjnej. Stawkę opłaty za wykorzystanie Utworu w postaci fotografii Towaru, opisu Towaru albo innego materiału graficznego pobranego ze strony Sklepu ustala się na kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) rocznie za jeden Utwór.

 

XIII . Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Udział Sklepu w postępowaniu w sprawie pozasądowego
   rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 2. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sklep każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w
  takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sklep nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
  rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823). Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
  sporów konsumenckich.
 4. Konsument uprawniony jest między innymi:
  1. do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
   Konsumentem a Sprzedawcą, w tym do skorzystania z bezpłatnej pomocy
   powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
   Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  2. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  3. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Konsumentem może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemurozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. Wskazana metoda jest dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.arus.pl/webpage/pl/regulamin-sklepu.html
 2. Regulamin oraz Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 4. Zmiana Regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Sprzedawcę nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej arus.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 7, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub za pośrednictwem sądów powszechnych właściwych dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku Konsumentów, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według norm powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2017.459)

b. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U.2016.1030);

c. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683).

 

    8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017 r.